ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Tento dokument upravuje zpracování osobních údajů poskytovaných uživateli, návštěvníky a zájemci o produkty a služby nabízené společností Fagor Industrial S. Coop (dále jen „Fagor Professional“) v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, Evropského parlamentu a Rady, ze dne 27. dubna 2016.
Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je zveřejnit způsob, jakým jsou osobní údaje shromažďovány, zpracovávány a chráněny, aby se osoby, jejichž osobní údaje společnost Fagor Professional zpracovává, mohly svobodně a dobrovolně rozhodnout, zda poskytnou své osobní údaje prostřednictvím formulářů určených k tomuto účelu. Zásady ochrany osobních údajů rovněž upravují zpracování osobních údajů poskytnutých osobou v minulosti jinými způsoby, než prostřednictvím našich internetových stránek, nebo které může subjekt údajů poskytnout v budoucnosti s odkazem na tyto Zásady, vždy však za předpokladu, že toto zpracování nebude v protikladu s uděleným svolením při poskytnutí údajů. Rozsah svolení bude vždy respektován.
Navštívením těchto internetových stránek a jejich používáním vyjadřuje návštěvník souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů v  plném rozsahu a je povinen se jimi řídit. Zásady mohou být upravovány na základě pozdějších předpisů, soudních rozhodnutí a podle obchodních potřeb společnosti Fagor Professional.
Tyto internetové stránky respektují osobní údaje všech uživatelů a pečují o ně. Vaše práva coby uživatele těchto stránek jsou zaručena.
U každé ze služeb, které na našich internetových stránkách nabízíme, najdete konkrétní informační doložku s vysvětlením o zpracování osobních údajů, jež jsou k poskytnutí dané služby požadovány.

 

IDENTIFIKACE A ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Společnost Fagor Professional je předním výrobcem vybavení pro pohostinství, hromadné stravování a prádelny. 
Na společnost Fagor Professional coby správce zpracovávaných údajů se můžete obracet: 

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČEL JEJICH POUŽITÍ

Společnost Fagor Professional využívá shromážděné osobní údaje k následujícím účelům:

 • Zasílání obchodních sdělení;
 • Zpracování a vyřizování žádostí o informace, nejasností a dotazů od zájemců – subjektů údajů, vznesených prostřednictvím konkrétních míst na internetových stránkách nebo prostřednictvím dalších komunikačních kanálů;
 • Správa statistik webových stránek pomocí Google Analytics;
 • Správa pozvánek na organizované akce a veletrhy;
 • Správa přístupových údajů do zákaznického prostředí/extranetu;
 • Správa údajů o potenciálních klientech při definování a plánování projektů;
 • Správa údajů o klientech, získávaných a zasílaných do Fagor Professional autorizovanými prodejci;
 • Správa platebního styku se zákazníky a dodavateli;
 • Správa zákaznických požadavků souvisejících s objednanými produkty;
 • Správa knihy návštěv určené pro externisty vstupující do budovy;
 • Správa fyzického zabezpečení vstupů do prostor společnosti Fagor Professional;
 • Správa osobních údajů v souvislosti s vypisováním volných pracovních míst;
 • Správa osobních údajů týkajících se členů správní rady a řízení její činnosti;
 • Správa osobních údajů týkajících se členů sociální rady a řízení její činnosti;
 • Správa a řešení uplatňování práv subjektů údajů.


ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Shromážděné osobní údaje pocházejí přímo od subjektu údajů nebo od vlastníka údajů, jeho zákonného zástupce či osoby jím výslovně zmocněné, jakož i z postupování dat upraveného v rámci Skupiny Onnera.

 

PŘESNOST A PRAVDIVOST POSKYTNUTÝCH ÚDAJŮ

Uživatelé produktů a služeb společnosti Fagor Professional v každém případě ručí a odpovídají za přesnost, platnost a pravdivost poskytovaných osobních údajů a zavazují se k jejich řádné aktualizaci.

 

UCHOVÁNÍ

Poskytnuté osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytně nutnou k plnění účelů, pro něž byly v každém konkrétním případě shromážděny. Cílem je udržování kontaktu mezi subjektem údajů a společností za předpokladu, že subjekt údajů nevznese požadavek na jejich výmaz. Zároveň budou uchovávány v souladu se zákonnými lhůtami v rámci plnění právních povinností, jež se na společnosti Fagor Professional vztahují.

 

ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ. PRÁVNÍ DŮVOD OPRAVŇUJÍCÍ K POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonnost zpracování osobních údajů musí být umožněna za podmínek stanovených v článcích 6 a 9 evropského Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). O těchto podmínkách a zákonnosti bude subjekt údajů informován při každém poskytnutí služeb. Může se jednat o: udělený souhlas, výkon právního vztahu, v němž subjekt údajů vystupuje jako jedna ze stran, plnění zákonné povinnosti nebo oprávněný zájem společnosti Fagor Professional.

 

PŘÍJEMCI, PŘEVODY A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci zpracování osobních údajů deleguje společnost Fagor Professional některá zpracování osobních údajů, definovaná v Rejstříku zpracování údajů. Podmínkou takového delegování je získání předchozího svolení subjektu údajů, který bude informován o důsledcích případného neposkytnutí souhlasu a zejména o nemožnosti poskytnout mu v takovém případě dotyčný produkt anebo službu.
Poskytování výrobků anebo služeb společnosti Fagor Professional si může vyžádat předání informací firmám poskytujícím výpočetní služby a vystupujícím v roli zpracovatele. Tyto třetí strany jsou zavázány dohodami o důvěrnosti a zabezpečení zpracování osobních údajů a na základě dohody uzavřené mezi USA a Evropskou unií, European Privacy Shield neboli Štít EU–USA na ochranu soukromí, mohou mít sídlo mimo Evropskou unii. Informace jsou dostupné na: https://www.privacyshield.gov

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A DŮVĚRNOST DAT 

Společnost Fagor Professional se zavazuje respektovat při využívání a zpracovávání osobních údajů uživatelů důvěrnou povahu těchto dat a využívat je v souladu s účelem jejich zpracování. Zavazuje se plnit svou povinnost uchování osobních údajů a přijmout veškerá opatření, aby zabránila narušení, ztrátě, neoprávněnému zpracování anebo přístupu, a to v souladu s ustanoveními platných předpisů o ochraně osobních údajů.
Tyto internetové stránky obsahují certifikát SSL. Jedná se o bezpečnostní protokol, který zajišťuje ucelené a bezpečné přenášení komunikace a dat mezi serverem a klientem. Obousměrný přenos dat je plně šifrován anebo zakódován.
Společnost Fagor Professional nemůže zaručit dokonalou nenapadnutelnost internetové sítě, ani vyloučit porušení údajů podvodným přístupem třetích stran.
Pro zajištění důvěrnosti budou osobní údaje získávané prostřednictvím našich internetových stránek a z komunikací s uživateli zpracovávány s respektem. V souladu s platnými právními předpisy se zavazujeme udržovat je v tajnosti.
O případném bezpečnostním incidentu bude společnost Fagor Professional bez zbytečných odkladů zákazníka informovat a poskytne mu k němu patřičné informace, jakmile incident zjistí nebo jakmile o to zákazník odůvodněně požádá.

 

PRÁVA

Společnost Fagor Professional umožňuje subjektům údajů výkon následujících práv v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů:

 • Právo požádat o přístup ke svým osobním údajům;
 • Právo požádat o jejich úpravu nebo vymazání; 
 • Právo požádat o omezení jejich zpracování;
 • Právo vznést námitku proti zpracování;
 • Právo na přenositelnost osobních údajů.
 • Právo odvolat udělený souhlas.

Každá osoba má právo získat potvrzení o tom, zda společnost Fagor Professional zpracovává její osobní údaje. Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům, právo vyžádat si opravu nepřesných údajů, případně požádat o jejich výmaz mimo jiné tehdy, jestliže tyto údaje již nejsou pro nezbytné pro účely, pro něž byly získány.
Za určitých okolností mohou subjekty údajů požádat o omezení zpracování svých údajů. V takovém případě budou uchovávány pouze pro výkon nebo obhajoba právních nároků. Za určitých okolností a ve zvláštní situaci může subjekt údajů vznést námitku proti jejich zpracování. V takovém případě společnost Fagor Professional přestane osobní údaje zpracovávat. Výjimkou jsou závažné legitimní důvody či výkon nebo obhajoba právních nároků.
Udělí-li subjekt údajů svolení ke zpracování svých údajů pro konkrétní účel, má právo je kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, jež proběhlo na základě uděleného souhlasu v době před jeho zrušením.
K tomuto účelu připravila společnost Fagor Professional formuláře (info@fagorprofessional.com), jejichž prostřednictvím bude na požadavky subjektů údajů reagovat.
Považujete-li své právní nároky v ochraně osobních údajů za neuspokojené, máte možnost předložit stížnost u dozorového úřadu na ochranu osobních údajů ve Španělsku prostřednictvím jeho internetových stránek www.agpd.es.
Pokud si v souladu s ustanoveními článku 21 zákona č. 34/2002, o službách informační společnosti a elektronickém obchodu, nepřejete dostávat více informací o našich službách, můžete se z jejich odběru odhlásit na následující e-mailové adrese společnosti Fagor Professional (info@fagorprofessional.com). Do předmětu zprávy uveďte „Nezasílat e-maily“.

 

AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY

Zásady ochrany osobních údajů podléhají aktualizacím a budou pravidelně revidovány. Odkaz na Zásady ochrany osobních údajů naleznete v zápatí našich internetových stránek. O každé změně Zásad ochrany osobních údajů, která bude mít vliv na zpracování osobních údajů shromažďovaných společností Fagor Professional, budeme informovat.
Poslední aktualizace Zásad ochrany osobních údajů proběhla 01/01/2020.